Ogólne warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE

Kursant wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.sorbona.edu.pl lub dokonuje zgłoszenia osobiście w biurze SJO SORBONA przy ul. 6 Sierpnia 14 w Łodzi. Zgłoszenie powinno być wysłane najpóźniej 45 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Dokonanie zgłoszenia na kurs wraz z zaakceptowaniem niniejszych Warunków Uczestnictwa, po potwierdzeniu rezerwacji przez SJO SORBONA jest równoznaczne z zawarciem umowy na organizację kursu wyjazdowego zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie internetowej www.sorbona.edu.pl

KROK 1
application_473927 Kursant przesyłam wypełniony formularz zgłoszeniowy ON-LINE ze wskazaniem danych osobowych i rodzajem kursu.
KROK 2
acceptance_351269 SJO SORBONA przesyła potwierdzenie rezerwacji przedstawiając szczegółowe rozliczenie zamówionego kursu.
KROK 3
payment_619926 W ciągi 5 dni od zgłoszenia należy wpłacić pierwszą ratę w wysokości 150 Euro. Pozostałą kwotę należy wpłacić na konto SJO SORBONA najpóźniej 28 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Jeśli zgłoszenie nastąpiło później niż 28 dni przed datą rozpoczęcia kursu należy wpłacić całą kwotę najpóźniej 5-go dnia po zgłoszeniu na kurs.

Wszelkich wpłat należy dokonywać w walucie kraju, w którym będzie odbywał się kurs językowy.

UWAGA!

Wyłącznie potwierdzenie rezerwacji przez SJO SORBONA wiąże strony umową. Potwierdzenie rezerwacji nastąpi w formie elektronicznej (e-mailem na adres podany w zgłoszeniu), w możliwie najszybszym terminie: od 1 do 3 dni roboczych po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku wolnych miejsc w wybranym terminie SJO SORBONA przedstawi alternatywne propozycje.

DANE BANKU

Nazwa i adres firmy: Szkoła Języków Obcych SORBONA, ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź
Nazwa banku: BRE BANK S.A., RETAIL BANKING
Adres banku: Al. Mickiewicza 10, 90-050 Lodz, Poland
SWIFT/BIC: BREX PL PW MUL

Wpłaty w EURO prosimy dokonać na konto:

Nazwa konta: BC-EUR
Nr konta/IBAN: PL 14 1140 2017 0000 4112 0086 5071

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz miejsca kursu.
Jeśli Kursant potrzebuje oryginały dokumentów, które muszą być przesłane pocztą ponosi on koszty przesyłki kurierskiej.

REZYGNACJA

Brak zapłaty pełnej ceny za kurs w terminach określonych umową nie stanowi rozwiązania umowy. Kursant zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie za dokonane przez SJO SORBONA czynności, a także zwrócić poniesione z tego tytułu koszty w terminie 21 dni od daty rozwiązania umowy

Rezygnacja jest możliwa tylko przed terminem rozpoczęcia kursu:

  • Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej I przesłana skanem na adres e-mail: biuro@sorbona.edu.pl Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę jej wpływu do biura SJO SORBONA.
  • Wpłacona zaliczka w postaci pierwszej raty jest bezzwrotna.
  • W przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu: wpłacona kwota pomniejszona o zaliczkę bezzwrotną zostanie zwrócona na wskazany numer konta bankowego.
  • W przypadku rezygnacji w terminie od 29 do 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu: 20% dokonanej wpłaty zostanie zwrócone na podany numer konta bankowego.
  • Rezygnacja w terminie krótszym niż 15 dni od daty rozpoczęcia kursu skutkuje utratą całej wpłaconej kwoty.

Wszelkie opłaty wynikające z dokonywanych operacji bankowych ponosi Kursant.

DOKUMENTY PODRÓŻY

Uczestnik kursu we własnym zakresie musi zadbać o wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podróży, zgodne z wymaganiami poszczególnych krajów np.: ważny dowód osobisty/paszport, ubezpieczenie, bilety lotnicze lub kolejowe, itp. W przypadkach kiedy jest to wymagane SJO SORBONA dostarcza niezbędne dokumenty potwierdzające cel wyjazdu. W razie pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

NIEOBECNOŚĆ LUB SPÓŹNIONE PRZYBYCIE

Jeżeli przybycie na miejsce realizacji kursu będzie opóźnione lub Uczestnik programu będzie opuszczać zajęcia, nie otrzyma z tego tytułu żadnego zwrotu. Okresy nieobecności w szkole nie mogą być zrekompensowane bezpłatnym przedłużeniem kursu.